რიტკული მედიცინის ინსტიტუტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის სასწავლო კურსების მიხედვით სტუდენტთა გეგმა


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის აკადემიური საბჭოს დებულება


თქვენთვის საინტერესო დამატებითი ინფორმაციის მოსაპოვებლად შეგვიძლია შემოგთავაზოთ შემდეგი ბმულები


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტეს ფაკულტეტის დებულება


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტეს დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ნორმები


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტეს ეთიკის და ქცევის კოდექსი


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტეს ფაკულტეტის საბჭოს დებულება


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტეს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება


სასწავლო საგნებზე კოდების მინიჭების ტექნოლოგია


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის 6 წლიანი ერთსაფეხურიანი პროგრამა


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის შინაგანაწესი


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტეს სტრუქტურა


I კურსი II კურსი


III კურსი IV კურსი


V კურსი VI კურსი


კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტისწესდება


მონაცემები სტუდენტთა და პროფესორთა შესახებ