კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

დაცული დისერტაციების სია

|სადისერტაციო საბჭოს დებულება


დოქტორანტურის დებულება


სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა

დაცული დისერტაციების სია


1. ბადრი ნიკოლოზის ძე ცუცქირიძე - ”პლაზმური ნაკადების გამოყენება კიდურების საბრძოლო დაზიანების დროს” 21.12.2007წ Georgian version / Russian version / English versiom

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - სერგო ჯაიანი

სამეცნიერო კონსულტანტი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - გურამ მგალობლიშვილი


2. მიშა ელგუჯას ძე ღონღაძე - ”იმუნოსუპრესიული რეჟიმის ინდივიდუალიზაცია HCV ინფიცირებულ რეციპიენტებში თირკმლის გადანერგვის დროს” 30.04.2008წ Georgian version / Russian version / English versiom

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - თამაზ შიოშვილი

სამეცნიერო კონსულტანტი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ჟაკ დანტალი


3. ზვიად ზურაბის ძე ხელაძე - ”პროგენიტული პრეკურსორების კომიტირების მართვა კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს" 30.11.2008წ Georgian version / Russian version / English versiom

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე


4. ანჟელა ალიკოს ასული ფალავანდიშვილი - ”ძვლის ტვინში მიმდინარე ცვლილებათა თავისებურებანი კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს Georgian version / Russian version / English versiom

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე


მიმდინარე სადოქტორო პროგრამებზე მომუშავე დოქტორანტების სია


1. ნინო გოგიჩაიშვილი - ”რესპირატორთან ასოცირებული პნევმონიების ანტიბაქტერიული თერაპიის ოპტიმალური ტაქტიკის შემუშავება შეზღუდული რესურსების დროს”

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - თემურ კოდუა


2. ნანა კვიციანი - ”პლაზმური ნაკადის გამოყენება კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა ნაწოლების კომპლექსურ მკურნალობაში”

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ბადრი ცუცქირიძე


3. გიორგი ჩახუნაშვილ - პლაზმური ნაკადის გამოყენება რესპირატორთან ასოცირებული პნევმონიების სამკურნალოდ

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - სერგო ჯაიანი


4. დათო ჩახუნაშვილი - პლაზმური ნაკადის გამოყენება კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა კუჭის ლორწოვანის მწვავე წყლულების პრევენციის მიზნით

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - სერგო ჯაიანი


5. მეფარიძე მაია - ”ენერგეტიკული ბალანსი სეფსისთან ასოცირებულ კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს ინსულინური და კონტრინსულინური ფაქტორების ცვლის თავისებურებანი”

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - თემურ კოდუა


6. დევიძე გიორგი - ”ქირურგიული ინფექციით გართულებული დიაბეტური ტერფით დაავადებულთა ანტიბაქტერიული თერაპიის თავისებურებანი”

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ალექსანდრე ქისტაურიzurab xelaZis xelmZRvanelobiT daculi disertaciebis sia.

Contents of dissertations presented to Asguire the scientific Degree by Scientific Supervisions Zurab Kheladze.


1. Давиташвили Этери Отаровнна – \\Особенности изменений иммунного статуса у анестезиологов- реаниматологов в соответствии с возрастом. Характеромм истажом работы.\\ Диссертации на соискание ученой степени К. М.Н. Тбилиси. 1996.г.    


 2. Каджая Самсон Шотаевич-\\Эффективность антиэндотоксического иммуноглобулина с целью профилактики и лечения критических состаяний в эксперименте.\\Дисертация на соискание ученой степени К.М.Н.Тбилиси.1992г.             


3. Башелеишвили Тамара Рубеновна-\\Иммуномодулирующий эффект методов эфферентной терапии у больных реанимационного профиля.\\Дисертацыя на соискание учуной степени К.М.Н.Тбилиси.1995г.            


4. Фролов Юрий  Иванович-\\Реанимационная помощь при огнестрельной травме \\.Диссертация на соискание учёной степени К.М.Н.Тбилиси.1996г.


5. Ки липтари Гулнара Темуровна-\\Гемокоагуляционные изменения в время умирания и после остановки сердца \\Диссертация на соискание учёной степени К.М.Н.Тбилиси.1999г.


6. Сидамонидзе Нино Шотаевна-\\Особености изменения концетрации полипептида с молекулярной массой 14КД во время критических состояний.\\Диссертация на соискание учёной степени К.М.Н.Тбилиси.1999г.     


7. Teonna Kurcikidze-kapanadze. “Psycho-Emotional Status of indications for sedation in Dental Practice”. Dissertation Presented to Asguire the Scientific Degree of Candidate of Medical Sciences”. Tbilisi. 2005                  


8.Иашвили Арчил-\\Влияние лечебно-охранительного наркоза на иммунный статус организма при критических состояниях. Диссертация на соискание учёной степени К.М.Н.Тбилиси.2006г.        


 9. Каджая Нино-\\Изучение иммуномодуляторного эффекта Интерлейкина-2.\\ при критических состояниях организмах\\.Диссертация на соискание степени К.М.Н.Тбилиси.2006г.     


 10. Чхаидзе Мая-\\Сравнительный анализ прогнозно-интегральных систем во время критического с сепсисом Диссертация на соискание учёной степени К.М.Н.Тбилиси.2006г.


11. ზვიად ზურაბის ძე ხელაძე - ”პროგენიტული პრეკურსორების კომიტირების მართვა კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს" 30.11.2008წ Georgian version / Russian version / English versiom

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე


12. ანჟელა ალიკოს ასული ფალავანდიშვილი - ”ძვლის ტვინში მიმდინარე ცვლილებათა თავისებურებანი კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს Georgian version / Russian version / English versiom

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე


| ©2014 | კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი |